Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Как вы оцениваете работу, проводимую Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 2020 году?

  

Октябрь 2020

Предыдущий месяц       Предыдущий год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 • 16 сентября 2020

  (Нет голосов)
  ЭМЧИЛЕРНИҢ СҮМЕЗИ

  ЭМЧИЛЕРНИҢ СҮМЕЗИ

  Эпидемиологтуг хайгаарал килдизиниң начальниги Аляна Дажикай болгаш ооң оралакчызы Любовь Дармажаа ОРВИ болгаш гриппке удур тарылга дугайында амгы байдалды таныштырды.

  Тывада улуг болгаш бичии улуска совигрипп вакциназының баштайгы партиязының келгени-биле 9 айның 1-ден эгелеп тарылганы эгелей берген. ОРВИ, грипп талазы-биле эрткен чылгы эпидемиологтуг сезонда тыва чурттакчы чоннуң 57 хуузунуң тарылгазын эрттирген.

  Бо чылгы эпидемиологтуг сезонда Тываның чонунуң 60 хуузу иммунитетти быжыглаары-биле эмнелге черлеринге, поликлиникаларга чурттап турар чериниң азы быжыглаткан участогунуң аайы-биле тарыдар ужурлуг.

  Кадыының аайы-биле тарылгага таарышпас кижилерниң кадыкшылын камгалаары-биле садыгларга, эмнелгелерге, хөй-ниити черлеринге вирустуң тараар дөзүн болдурбас дээш, чоннуң хөй кезиин тарыыр.

  Сентябрь, октябрь айларда тарыткан турар ужурлуг. Чүге дээрге аарыгның эпидемиологтуг көдүрлүүшкүнүнүң мурнунда турар бис. Сентябрь төнчүзү, октябрь эгезинден бээр ОРВИ аарыгларының көдүрлүүшкүнү эгелээр. ОРВИ аарыглары 200 ажыг хевирлерлиг. Мону билип алыры чугула.

  Чылдың-на практикадан алгаш көөрге, грипп ноябрь, декабрь айларда, январьда кышкы дыштанылга соонда демдеглеттинип эгелээр.

  Профилактиктиг тарылганы башкылар, медицина ажылдакчылары, бичии уруглар, 65 хардан өрү назылыглар болгаш сааттыг херээжен чон бир дугаарында тарыдар. Бо бөлүктерже кирбейн турар хөй-ниити албан черлериниң ажылдакчыларын ажыл берикчилери тарыдар. Гриппке удур тарылганы кожууннарның төп эмнелгелеринге болгаш Кызылдың ийи улуг поликлиниказынга ап болур. Бичии уругларның тарылгазын поликлиникада, школаларда болгаш уруглар садтарында чорудуп турар.

  Школа болгаш уруглар садтарынче барбайн турар организас чок уругларны өске аңгы бөлүк бажыңнарынче үнүүшкүннери-биле тарылганы чорудуп турар.

  Амгы үеде чурттакчы чоннуң 5-6 хуузу, башкылар болгаш эмчилерниң 100 хуузу тарыткан.

  Иммунитет тарылга соонда аарыгның көдүрлүүшкүнүнүң эгелээринге чедир 2-3 неделя дургузунда тургустунуп келир ужурлуг. Амгы үеде чурттакчы чонда ОРВИ, грипп чок деп саннаттынып турар. Бүдүн республикада неделяда 1000 ажыг кижи грипп-биле аараан деп таварылга демдеглеттинген. Мындыг таварлыгда эпидемиологтуг көдүрлүүшкүн деп санаттынмас. Ынчангаш тарыдып алырынга кончуг эптиг үе бо.

  “Росхереглелхайгааралдың” изиг шугумунче: «Covid-19 чоруп турар үеде ОРВИ-ге удур тарыдары айыылдыг бе? Айыыл чок бе? Азы тарыдып алыры чугула бе?» - деп, чурттакчы чон хөйү-биле долгап айтырып турар.
  Мурнувуста нарын эпидемиологтуг үе туруп турар. Ооң мурнунда ОРВИ болгаш грипп аарыглары демдеглеттинип турган болза, бо чылын Covid-19-туң база демдеглеттинип болурунуң айыылы бар. Чаа коронавирус инфекциязы кайнаар-даа чорбаан, читпээн. Бо эпидемиологтуг сезон үезинде оода грипптен камгаланып алган турар ужурлуг бис. Чүге дээрге, Covid-19-тан тарылганы амдыгаа дээр албайн турар бис. Ам-даа эртемденнер шинчилеп чоруп турар. Грипп болгаш Covid-19 катай хаара келир болза байдал бергедей бээр.

  Covid-19 инфекциязының вакциназының аңгы-аңгы хевирлерин ажылдап кылган. Бир дугаарында эмчилерни, башкыларны болгаш айыылдыг бөлүктүң кижилерин Covid-19-ка удур ноябрь, декабрь айлардан тура тарып эгелээр деп планнаттынып турар.

  Грипп болгаш Covid-19 инфекциязының тарылгазының аразы 1 ай болур ужурлуг – деп, эмчилер тайылбырлаан.

  Бистиң корр.
Возврат к списку